Felnőtt tartalom!

Elmúltam 18 éves, belépek Még nem vagyok 18 éves
Ha felnőtt vagy, és szeretnéd, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használj szűrőprogramot.

A belépéssel elfogadod a felnőtt tartalmakat közvetítő blogok megtekintési szabályait is.

4. A homoszexualitáshoz való viszony 2001-ben

 

2001 márciusában Székesfehérváron a 18éves és idősebb lakósok körében reprezentatív kérdőíves adatfelvétel készült a helyi pártpreferenciák és politikai orientációk vizsgálata céljából. (Józan-Tóth 2001) (Kétlépcsős mintavétel, Lesley Kish-kulcs, a minta elemszáma 870.) A politikai értékek rendszerét feltáró kérdéssorba beillesztettem két, a homoszexualitáshoz való viszonyt firtató kérdést. Ezekre Likert-skála segítségével kellett válaszolni.

 

 

A homoszexualitáshoz való viszony vizsgálatát két megfontolás indokolta: az egyik az a feltevés volt, hogy az 1998 óta uralgó konzervatív-jobboldali kormányzat kedvezőtlenné tette a társadalmi légkört a melegek számára; a másik pedig az, hogy a kérdőív lehetővé tette a szociológiai-demográfiai változók mellett a politikai orientáció és a pártpreferenciák melegekkel kapcsolatos hatásának-kapcsolatának vizsgálatát.

 

Az egyik kijelentés: ''A homoszexuálisokat ugyanolyan jogok kell, hogy megillessék, mint bárki mást." A másik: "Mivel a homoszexuálisok veszélyt jelentenek a társadalomra, korlátozni kell a nyilvánosság előtti szereplésüket."

 

Az első állítással (a szexuális orientációhoz való jog emberi jog), ami "homfil" attitűdnek tekinthető, a válaszadók 58.4 %-a értett egyet, 39.4 % vetette el és 2.2 %-a nem tudott válaszolni. A második kijelentést (a melegek társadalmi karanténba zárását igenlő), ami "homofób" attitűd, 44.9 % értett egyet, 53.1 % utasította el és 2.0 % nem foglalt állást.

 

A két kérdésre adott válaszokat összesítve a kutatás résztvevőinek három csoportja különül el: az első állítással egyetértők és a második állítást elutasítók csoportja, vagyis a "konzisztensen homofil" válaszadóké; az első állítást elvetők és a másodikkal egyetértők köre, vagyis a "konzisztens homofób" csoport; és végül az inkonzisztens módon válaszolóké. A konzisztensen homofil csoportba az összes válaszadó 41.8 %-a tartozott (1996-ban 45.4 %, lásd 3. sz. tábla), a konzisztensen homofób csoportba 28.2 % (1996-ban 30.8 %), míg a következetlenek a válaszadók 30.0 %-át tették ki. Az első két csoportba tartozók aránya ezek szerint nem változott 1996 vége és 2001 eleje között (bár az összehasonlítással csínján kell bánni egyrészt a kérdések, másrészt az alapsokaság különbözősége miatt). Ezek szerint a konzervatív kurzus nem gyakorolt érzékelhető hatást a melegek társadalmi elfogadottságára.

 

Érdemesnek tűnt megvizsgálni, hogy a válaszadók politikai önbesorolása a bal-jobb, illetve a liberális-konzervatív skálán (Angelusz-Tardos 1991; Angelusz-Tardos 2000)mutat-e valamiféle összefüggést a homoszexuálisok mikénti megítélésével.

 

Mindenekelőtt a 10 fokú politikai beállítottsági skálákon a következő eredmények születtek:

 

4. sz. tábla

A bal-jobb és a liberális-konzervatív skálákon kapott együttes eredmények (felső cella: sorszázalék, alsó cella: oszlopszázalék)

Beállítottság Liberális Semleges konzervatív összesen
N % N % n % N %
Baloldali 85 56.2 % 33 21.9 % 33 21.9 % 151 20.6 %
44.2 % 8.6 % 20.9 %
Semleges 55 13.4 % 310 75.2 % 47 11.4 % 412 56.1 %
28.4 % 80.9 % 29.7 %
Jobboldali 53 31.0 % 40 23.4 % 78 45.6 % 171 23.3 %
27.4 % 10.5 % 49.4 %
Összesen 193 26.3 % 383 52.2 % 158 21.5 % 734 100.0 %

A más kutatásokból is kapott eredményekkel egyezően a vizsgált válaszadók döntő többsége (négyötöde) mind a bal-jobb, mind a liberális-konzervatív tengelyen semleges, középső pozíciót foglal el. (A válaszadók 56.1 % a bal-jobb skálán, 52.2 %-a a liberális-konzervatív skálán semleges). Jól látható az is, hogy a baloldali és liberális értékeket egyszerre vallók és a jobboldali és konzervatív értékek mellett egyidejűleg elkötelezettek is kiugróan magas értéket mutatnak (a baloldaliak 56.3 %-a liberális, a liberálisoknak 44.2 %-a baloldali is; a jobboldaliak 45.6 %-a konzervatív és a konzervatívok 49.4 %-a jobboldali is egyúttal).

 

Ha a két politikai orientációs skálát külön-külön vizsgáljuk a homoszexualitáshoz való viszony szempontjából akkor a következő eredményeket kapjuk:

 

5. sz. tábla

A homoszexualitáshoz való viszony és a politikai önbesorolás kapcsolata (bal-jobb skála) (oszlopszázalék)

viszony politikai önbesorolás
Baloldali Semleges jobboldali összesen
N % n % n % N %
homofil 63 40.9% 192 45.5% 56 32.4% 311 41.5%
homofób 42 27.3% 105 24.9% 66 38.2 % 213 28.4%
vegyes 49 31.8% 125 29.6% 51 29.5% 225 30.0%
összesen 154 20.6% 422 56.3% 173 23.1% 749 100.0

 

A baloldali önbesorolás az eredmények tanúsága szerint együtt jár a homofil beállítottsággal, a jobboldali orientáció pedig a homofóbiával (a baloldaliak körében a homofil álláspontot vallók száma a modális érték: 40.9 %, a jobboldaliak esetében a homofób attitűd: 38.2 %). Ugyanakkor az e skálán való elkötelezettség hiánya mindkét politikai irányultságnál jobban kedvez a homofil attitűdnek: a semleges politikai irányultságúaknak majdnem fele, 45.5 %-a jelez homofil beállítottságot. A bal-jobb irányultság területén meglévő semlegesség még markánsabban jelzi a homofil beállítottság elterjedtségét, ha azt nézzük, hogy a homofil válaszokat adóknak 61.7 %-a semleges a bal-jobb skálán, miközben a homofilok fennmaradó része szinte pontosan egyenlően oszlik el a két politikai pólushoz kötődők között (baloldali: 20.3 %, jobboldali: 18.0 %). A homofóbb beállítottságúak körében is a politikailag semlegesek vannak relatív többségben (49.3 %), ez az attitűd azonban jóval kevésbé általános a baloldaliak (a homofóbok 19.7 %-a baloldali), mint a jobboldalik körében (arányuk e csoportban 31.0 %). Összegzésképpen az állapítható meg, hogy a politikai el nem kötelezettség a bal- illetve jobboldali értékek iránt dominánsan a szexuális mássággal kapcsolatban is fokozott toleranciát jelent; valamint, hogy a baloldali elkötelezettségnek ennél kisebb mértékben része a szexualitással kapcsolatos tolerancia, de még mindig erőteljesebb, mint a jobboldali értékeket vallók körében.

 

6. sz. tábla

A homoszexualitáshoz való viszony és a politikai önbesorolás kapcsolata (liberális-konzervatív skála) (oszlopszázalék)

viszony politikai önbesorolás
Liberális Semleges konzervatív összesen
N % n % N % N %
homofil 97 48.3% 178 45.3% 44 26.8% 319 42.1%
homofób 46 22.9% 99 25.2% 68 41.5 % 213 28.1%
vegyes 58 28.9% 116 29.5% 52 31.7% 229 29.8%
összesen 201 26.5% 393 51.8% 164 21.6 758 100.0

 

A liberális-konzervatív tengely mentén markánsabb - de teljesen érthető - különbség rajzolódik ki: a liberálisok körében a legmagasabb a szexuális másságot tolerálók aránya (ugyanakkor a homofil csoportban a semleges politikai beállítottságúak alkotják a többséget 55.8 %-kal, őket követik a liberálisok a csoporton belüli 30.4 %-os részesedéssel, míg a konzervatívok összesen 13.8 %-át teszik ki e körnek): 48.3 %, és a legalacsonyabb a homofóboké: 22.9 %. A konzervatív tábor e kép fordítottját mutatja: a konzervatív válaszadók 41.5 %-a homfób és csupán 26.8 %-a homofil. Az adatok azt mutatják, hogy a nyitottság-változatlanság lehetőségeihez való viszony jóval erőteljesebben befolyásolja a melegek elfogadottságát, mint a bal vagy jobboldali értékrend, ugyanakkor az e metszetben elfoglalt semleges pozíció is hajlamosít a homoszexualitás tolerálására.

 

Olyan kép rajzolódik tehát ki, aminek értelmében a politikai semlegesség a dogmák hiányát jelenti, s ílymódon teret biztosít a társadalmi sokszínűségnek. Valószínűsíthető viszont (bár erre vonatkozó adatok nincsenek), hogy a dogmák hiánya egyúttal orientációs zavart és nem rugalmas nyitottságot jelent, vagyis a normavesztés tesz megengedővé. Ugyanakkor a liberális értékrend erőteljesen, a baloldali pedig ennél kevésbé, de még így is erőteljesen kedvez a nem tipikus társadalmi jelenségek elfogadásának. 

Ha összevontan vizsgáljuk a két politikai orientációs mezőben elfoglalt álláspontokat, akkor három kiugró számosságú kettősség figyelhető meg: az összes válaszadó 10 %-a (85 fő) egyidejűleg baloldali és liberális, 9 %-a (78 fő) jobboldali és konzervatív és 36 %-a (310 fő) semleges mind a bal-jobb, mind pedig a liberális-konzervatív tengelyen. Ha e három csoport homoszexualitás megítélésével kapcsolatos álláspontját vizsgáljuk, akkor a következő a helyzet:

 

7. sz. táblaA homoszexualitáshoz való viszony és az összevont politikai önbesorolás kapcsolata (oszlopszázalék)

viszony politikai önbesorolás
baloldali-liberális Semleges jobboldali-konzervatív összesen
N % n % n % N %
homofil 46 54.1% 149 48.1% 27 34.6% 222 46.9%
homofób 17 20.0% 70 29.4% 30 38.5% 117 24.7%
vegyes 22 25.9% 91 22.6% 21 26.9% 134 28.3%
összesen 85 18.0% 310 65.5% 78 16.5% 473 100.0

A politikai közgondolkodásban egymáshoz kapcsolódó értékválasztások összepárosítást alapul vevő tábla adatai világosan mutatják, hogy a fenti megállapítás helytálló: a politikailag semleges emberek inkább sodródnak a külvilág hatásainak engedve: mivel a homoszexualitás elítélése nem aktuális, ezért e trend érvényesül köreikben. Ha nem a sodródás lenne alapállásuk, akkor nem közöttük lenne a legalacsonyabb a homoszexualitáshoz inkonzisztens módon viszonyulók ar

Címkék: tóth lászló

A bejegyzés trackback címe:

https://rion-gay.blog.hu/api/trackback/id/tr951544113

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.